Na kruháči u Mašáta bude ocelová deska s proříznutým kalichem

TÁBOR – Na základě doporučených změn v naposledy předloženém architektonicko-výtvarném řešení kruhové křižovatky Mašát po předložení Radě města Tábora dne 26. 09. 2016 bylo v pondělí radou města projednáno nové, upravené a zjednodušené řešení stavebně-výtvarného díla.

Výtvarné dílo na kruhové křižovatce u Mašáta je chápáno jako vhodná upoutávky na město na přístupové trase do města při výjezdu z dálnice, jak je to běžné i u jiných měst České republiky a Evropy. Materiál týkající se tohoto tématu byl předkládáno městské radě již několikrát v průběhu posledních dvou let. První návrh (předkládal odbor životního prostředí) byl odmítnut z estetického hlediska, ale určil finanční limit pro pořízení díla – 400 tis. Kč, ostatní následující návrhy byly přijaty po estetické stránce, ale byly odmítnuty pro zjevné překročení uvedeného finančního limitu na realizaci díla.

Z tohoto důvodu došlo při zachování základních parametrů k přepracování a celkovému zjednodušení díla, které pak bylo následně odsouhlaseno odborem životního prostředí i Policií ČR jako orgánu státní správy, který bude vydávat v této věci závazné stanovisko.

Nové, nyní předkládané a přepracované řešení kruhové křižovatky Mašát předpokládá ponechat bez terénních úprav celé prostranství travnatého kruhu křižovatky. Zhruba ve středu kruhu bude pouze sejmuta zemina v kruhu o průměru 10 metrů a bude vysypána na sucho drobným kamenivem. Uprostřed tohoto kruhu bude ukotvena deska z dvoucentimetrového ocelového plátu o rozměrech cca 1×5,5 metrů s proříznutým kalichem – symbolem města. Do kruhu pak budou instalovány velké kamenné bloky do tvaru kopce (symbol hory Tábor) a to do výšky cca 1,5 m ve středu u desky s kalichem, takže z této desky bude viditelných cca 4 metry.

Ocelová deska s kalichem bude bez dalších povrchových úprav, bude přirozeně stárnout – korodovat a bude tedy bezúdržbová. Jedinou údržbovou činností do budoucna bude pouze sečení trávy v mezikruží objezdu. Tímto maximálním zjednodušením díla – stavby dojde i k příznivějším finančním realizačním nákladům.

Rada vzala návrh na vědomí a uložila Odboru životního prostředí realizovat dílo za podmínky dodržení stanoveného finančního limitu.

Archiv